Hirdetmény: Külterületi ingatlanok bérbeadása

Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján haszonbérleti szerződést kíván kötni a tulajdonában álló Érd külterület 0110/9, 0110/10, 0110/11, 0110/13, 0110/14, 0110/15, 0110/16  hrsz-ú ingatlanokra az alábbiak szerint:

Kiíró megnevezése, székhelye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – 2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

Pályázat tárgya: Az Érd külterület 0110/9, 0110/10, 0110/11, 0110/13, 0110/14, 0110/15, 0110/16 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok (a továbbiakban ingatlanok) mezőgazdasági célú hasznosítása haszonbérbe adással.

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

A pályázaton csak az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi törvény) 40.§-43.§-ai értelmében a földhasználati jogosultság megszerzésére, a haszonbérleti szerződés megkötésére jogosult.

A földforgalmi törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímeken alapuló földhasználat jogát – a 40. § (2)–(5) bekezdésben meghatározott esetek, továbbá a rekreációs célú földhasználati szerződés kivételével – földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg.

Az ingatlanok a hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint Kb-vü besorolásúak, vagyis beépítésre nem szánt különleges területnek minősülnek.

A haszonbérleti szerződés időtartama: 5 év határozott idő, azzal a feltétellel, hogy amennyiben az Önkormányzat az ingatlannal kapcsolatosan más célú hasznosítást tervez, a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a gazdasági év végére a haszonbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

Fizetési mód és határidő: számla ellenében, tárgyév október 15-ig kell a haszonbérleti díjat megfizetni.

A kiíró által meghatározott minimális haszonbérleti díj: 33 kg/takarmánybúza/Ak/év aktuális tőzsdei árfolyamnak megfelelő pénzegyenértéke.

Pályázat beérkezésének határideje: 2024. május 8. (szerda) 16.00 óra

A részletes tájékoztatás a www.erd.hu oldalon.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

A részletes pályázat ezen a linken található.

 

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink