Érd Médiacentrum – Általános Szerződési Feltételek

Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. a médiafelületek értékesítésére és kapcsolódó reklámgyártási tevékenysége egységes szerződéses szabályrendszereként a jelen Általános Szerződési Feltételeket teszi közzé.

Hatályos: 2023. október 02. napjától.

1        Értelmező rendelkezések
 • Érd Médiacentrum / Szolgáltató: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2030 Érd, Mária utca 1., cégjegyzékszáma: 13-09-104357, adószáma: 13544359-2-13).
 • szolgáltatás: Az Érd Médiacentrum által nyújtott, reklám gyártására és/vagy médiafelületen történő megjelenítésére irányuló tevékenységek összessége.
 • ÁSZF: az Érd Médiacentrum általános szerződési feltételei (a jelen dokumentum).
 • egyedi szerződés: Hirdetések megjelentetése, reklámgyártás és egyéb kapcsolódó médiaszolgáltatások nyújtása tárgyában az Érd Médiacentrum és a Megrendelő között létrejött egyedi megállapodás, amely létrejöhet szerződéses okirat aláírásával vagy megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával.
 • reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az ÁSZF alkalmazásában reklám alatt megfelelően érteni kell a kereskedelmi közleményeket is.
 • Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot a saját érdekében megrendeli.
 • Megrendelő: a saját jogán és érdekében eljáró Reklámozó. Amennyiben a reklámot a Reklámozóval fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor Megrendelő az ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy.
 • médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen:
  • az Érd Médiacentrum által kiadott rendszeres vagy időszaki papíralapú kiadványok és ezekhez kötődő eseti termékek értékesítésre kínált felületei;
  • az Érd Médiacentrum által üzemeltetett internetes portálok (beleértve: ezek

mobil böngésző verziói és mobil applikációi) értékesítésre kínált felületei;

 • az Érd Médiacentrum audio és audiovizuális termékei.
 • médiaajánlat: a Szolgáltató által reklámok médiafelületeken történő megjelenítésére alkalmazott díjtáblázat.
 • listaár: az egyes reklámfelületekre vonatkozó, hivatalosan publikált ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
 • alkalmazandó jogszabályok:
  • a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.),
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
  • a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény (Grüft.),
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv),
  • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.),
  • a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.),
  • a reklámszakmára irányadó valamennyi szakmai előírás, így különösen a Magyar Reklámetikai Kódex (2015).
2        Általános rendelkezések

2.1       Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződéses jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2.2       Az Érd Médiacentrum reklámok gyártását és/vagy az általa értékesített médiafelületeken történő megjelenítését eltérő megállapodás hiányában az egyedi szerződésben és a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések szerint vállalja. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Amennyiben az egyedi szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés van, az egyedi szerződésben rögzített rendelkezés alkalmazandó.

2.3       A Szolgáltató az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF nyilvános megismerhetőségét az erdmost.hu/aszf internetcímen biztosítja. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben köt reklám gyártására illetőleg megjelenítésére irányuló szerződést, amennyiben a Megrendelő írásbeli nyilatkozattal elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat az egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként elismeri.

2.4       A Szolgáltató elsősorban írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt szerződéses okirati formában köt egyedi szerződést a Megrendelővel. Amennyiben ettől eltérően a Megrendelő konkrétan meghatározott reklám megjelenítésére vonatkozó megrendelést küld a Szolgáltatónak, és a Szolgáltató a megrendelés befogadását írásban visszaigazolja, azonban a Megrendelő cégszerűen aláírt szerződéses nyilatkozatának eredeti példánya bármely oknál fogva nem kerülne Szolgáltató részére megküldésre, abban az esetben a felek a megrendelés (beleértve: a megrendeléssel kapcsolatos mindenfajta írásos kommunikáció) megküldésének tényét egyúttal a jelen ÁSZF megismerésére és a szerződéses jogviszony részeként történő elismerésére vonatkozó megrendelői nyilatkozatnak (is) tekintik.

2.5       A Szolgáltató a Megrendelő erre vonatkozó megrendelése alapján reklám gyártását és/vagy megjelenítését az alábbi médiafelületek vonatkozásában vállalja:

 • lineáris rádió médiaszolgáltatás

ÉRD FM 101.3 (továbbiakban: Rádió)

 • nyomtatott sajtótermék

Érdi Újság (továbbiakban: Újság)

 • internetes sajtótermék

www.erdmost.hu

 

3        A megrendelés

3.1       A Megrendelő a reklám megjelenítésére irányuló megrendelését írásban (postai vagy elektronikus levélben), a Szolgáltató által rendszeresített megrendelő nyomtatványon vagy a Megrendelő által készített megrendelő nyilatkozatban adhatja le.

3.2       A Szolgáltató nem vizsgálja a Megrendelő nevében megrendelést leadó személy képviseleti és nyilatkozattételi jogosultságát. A Szolgáltató jogosult feltételezni, hogy a részére megküldött megrendelés a Megrendelőtől származik, amennyiben az tartalmazza a megrendelő fél pecsétjét, vagy a megrendelés a Megrendelő domain-tartományába tartozó email címről került megküldésre.

3.3       A megrendelésben fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy nyilvántartási számát), adószámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, a reklám témáját, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás megnevezését, szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt, a választott hirdetési felületet, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és a reklám típusát, méretét. Amennyiben ügynökség vagy közvetítő harmadik személy adja le a megrendelést, akkor a Reklámozó nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni a megrendelésben.

3.4       A Megrendelő a Grtv. 5. § (2) bekezdése alapján a megrendelésében köteles nyilatkozni arról, hogy a reklámozott termék minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, és ha igen, akkor arról is, hogy a vizsgálatot elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható.

3.5       Kizárólag olyan reklám gyártására és/vagy megjelenítésére adható le megrendelés, amely tartalmát és formáját tekintve összhangban van a mindenkori hatályos és alkalmazandó jogszabályi előírásokkal.

3.6       A Megrendelő a reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a Grüft. rendelkezéseinek megfelelően köteles elkészíteni és a Szolgáltatónak megküldeni.

3.7       A Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. A Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott adattartalmú megrendeléseket igazolja vissza (amennyiben a megrendelés befogadásának és teljesítésének egyéb feltételei fennállnak). Amennyiben a Megrendelő valótlan adatokat szolgáltatott, vagy a nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől elállni, vagy amennyiben már történt teljesítés, azt azonnali hatállyal felmondani.

3.8       A Szolgáltató a megrendelést írásban (postai vagy elektronikus levélben illetőleg faxon) igazolja vissza. Az egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor az adott reklámra az utolsó visszaigazolás érvényes.

3.9       Amennyiben a reklám kreatív anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, azt lineáris rádió médiaszolgáltatásban (Rádió) illetve internetes sajtótermékben történő megjelenítés esetén a közzététel napját megelőzően legkésőbb egy (1) munkanappal, nyomtatott sajtótermékben történő megjelenítés esetén lapzártáig (minden héten pénteken 23:59 óra) köteles a Szolgáltatónak az erdmost.hu/mediaajanlo oldalon meghatározott technikai specifikációnak megfelelő formátumban és módon leadni.

3.10    A Szolgáltató által már átvett kreatív anyaggal kapcsolatos módosítási igény bejelentésére írásban, a 3.11. pontban meghatározott leadási határidőn belül van lehetőség. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a módosítási igény teljesítését felár megfizetéséhez kösse.

3.11    A módosítási igény alapján annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul a Felek között létrejött egyedi szerződés azzal, hogy ha a Megrendelő az anyagleadási határidőn belül nem küldi meg a módosítási igénynek megfelelő új kreatív anyagot, abban az esetben a Szolgáltató a reklámot az eredeti formában és tartalommal jeleníti meg vagy a Megrendelő kifejezett kérésére a közzétételt mellőzi, azonban a Megrendelő ebben az esetben is köteles a megrendelt reklám teljes, egyedi szerződésben kikötött díját megfizetni.

3.12    A Szolgáltató a megrendelt reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti, bármilyen egyéb módosítás, javítás a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető.

3.13    Amennyiben a Megrendelő az Érd Médiacentrumtól rendeli meg a reklám gyártását, úgy a Megrendelő köteles az Érd Médiacentrum által az erdmos.hu/mediaajanlo oldalon meghatározott határidőben, tartalommal és formában leadni a reklám elkészítéséhez szükséges információkat és nyersanyagot (módosítási igény esetén a módosított információkat/nyersanyagot).

3.14    A Szolgáltató által szerkesztett és elkészített hirdetési anyagokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog és egyedi ötletet, elgondolást, know how az Érd Médiacentrumot illeti meg.

3.15    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a médiaajánlóban meghatározottak szerinti speciális elhelyezést, a reklám médiafelületen belüli elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Megrendelő a reklám vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

3.16    A Szolgáltató a reklámok médiafelületen belüli speciális elhelyezésére vonatkozó igénybejelentéseket a szabad médiafelületek mennyisége függvényében, felár kikötése ellenében vállalja azzal, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés speciális elhelyezési igény mellőzésével történő teljesítésére. Amennyiben a megrendelt reklám a speciális elhelyezési igény bejelentése ellenére nem az igényelt speciális helyen jelenik meg, úgy emiatt a Szolgáltatóval szemben semmilyen igény nem érvényesíthető, azonban a Szolgáltató a speciális elhelyezési igényhez rendelt felárra nem jogosult.

3.17    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő (vagy a Reklámozó) érdekkörében felmerülő okból (különösen késedelem vagy nem megfelelő adatszolgáltatás miatt) a megrendelt reklám megrendelés szerinti megjelenítése akadályba ütközik, a Szolgáltató nem köteles a reklám eltérő lapszámban/időpontban vagy tartalommal történő megjelenítésére, ugyanakkor teljesítés hiányában jogosult a megrendelés szerinti díj összegével egyező meghiúsulási kötbérre.

4        A reklám megjelenítése

4.1       A Szolgáltató a reklámot az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő által megküldött tartalom, forma és esztétikai minőség alapulvételével, az adott médiafelület előállításához használt mindenkori technológiával az adott körülmények között elérhető minőségi és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

4.2       A reklámban kizárólag az egyedi szerződésben meghatározott Reklámozó jelenhet meg, a megrendeléssel lekötött reklámfelületek nem átruházhatók és továbbértékesítésük sem lehetséges, a Megrendelő ilyen igénye a megrendelés és ezáltal az egyedi szerződés módosítására vonatkozó ajánlatnak minősül.

4.3       A reklámok közzétételének sorrendjét a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni.

4.4       A Szolgáltató nem vizsgálja a megrendelt reklámok jogszabályoknak való megfelelését, tartalmi, formai, nyelvtani, szakmai helytállóságát, várható eredményességét, e vonatkozásban a Szolgáltató kizárja felelősségét.

4.5       A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszautasítja/megszünteti mindazon reklámok közzétételét, amelyek tartalma, formája, megjelenése, minősége, jellege jogszabályba ütközik, vagy ellentétes az Érd Médiacentrum és partnerei kommunikációs irányelveivel, szemléletével.

4.6       Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről minden fogyasztó/felhasználó tudomást szerezzen.

4.7       Nyereményjáték hirdetése esetén a nyereményjáték lebonyolítása, a nyereményhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése, valamint a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos minden feladat és költség a Megrendelőt terheli, ezek teljesítéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

4.8       A Szolgáltató fizetett politikai hirdetés közzétételét kizárólag a hivatalosan kihirdetett kampányidőszakban vállalja.

5        Elállás, felmondás

5.1       Felek az egyedi szerződéstől lineáris rádió médiaszolgáltatás (Rádió) illetve internetes sajtótermék esetén az első megjelenítést legalább 24 órával megelőzően, nyomtatott sajtótermék esetén lapzártáig (minden héten péntek 23:59 óra) a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal jogosultak elállni. Határidőben bejelentett elállás esetén a Szolgáltató a megrendelést törli és a már megfizetett díjat 15 napon belül banki átutalás útján a Megrendelő részére hiánytalanul visszafizeti. Felek az elállási jogot szerződésszerűen gyakoroló féllel szemben kártérítési vagy egyéb, a szerződés teljesülésének elmaradására alapozott vagyoni igénnyel nem léphetnek fel, kötelesek azonban egymással elszámolni.

5.2       Felek az 5.1. pontban kikötött határidőt követően a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal jogosultak az egyedi szerződést felmondani. Felmondás esetén a Szolgáltató mindazon reklám-megjelenítéseket teljesíti, amelyek a felmondó nyilatkozat kézhezvételét követő, lineáris rádió médiaszolgáltatás (Rádió) illetve internetes sajtótermék esetén 24 órán belüli időpontra, nyomtatott sajtótermék esetén a soron következő lapzártáig megjelenő lapszámra voltak ütemezve, az ezt követő időpontra/lapszámra ütemezett reklámok tekintetében a megrendelést törli és a már megfizetett díjat 15 napon belül banki átutalás útján a Megrendelő részére a teljesítéssel arányos mértékben visszafizeti. Felek a felmondási jogot szerződésszerűen gyakoroló féllel szemben kártérítési vagy egyéb, a szerződés teljesülésének elmaradására alapozott vagyoni igénnyel nem léphetnek fel, kötelesek azonban egymással elszámolni.

5.3       Elállási illetőleg felmondási nyilatkozat kizárólag írásban érvényes, és a másik fél általi kézhezvétellel hatályosul.

6        Fizetési feltételek

6.1       A Megrendelő a megrendelt reklám megjelenítése ellenértékeként köteles a Szolgáltató mindenkori médiaajánlatában feltüntetett díjat általános forgalmi adóval növelten a Szolgáltató részére megfizetni. A médiaajánlat szerinti díjak kizárólag a reklámok megjelenítésének díját tartalmazzák, a reklám előállításának, átdolgozásának díjáról a Felek szükség szerint egyedileg állapodnak meg.

6.2       A Szolgáltató jogosult a médiaajánlatban rögzített díjakat bármikor módosítani, az új árak azonban csak az árváltozás közzétételét követően létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók. Az árváltozásról a Szolgáltató a módosítás tervezett hatályba lépését 15 nappal megelőzően értesíti a szerződéses partnereit.

6.3       A Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg díjbekérőt küld a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatások díját előre, legkésőbb a 3.9. pontban meghatározott leadási határidőn belül a Szolgáltató részére banki átutalás útján megfizetni. Amennyiben a Felek eltérő fizetési feltételben nem állapodnak meg, és a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az egyedi szerződéstől elállt.

6.4       A Szolgáltató a díj beérkezését követően 8 napon belül szabályszerű számlát bocsát ki és küld meg a Megrendelő részére.

6.5       A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsásson ki részére.

6.6       A számlával kapcsolatos kifogás, vitatás, reklamáció a kézhezvételtől számított öt (5) napon belül írásban terjeszthető elő a szamla@erdmediacentrum email címre küldött elektronikus levél formájában.

6.7       Amennyiben a Felek az egyedi szerződésben az ÁSZF-től eltérően utólagos fizetésben állapodnak meg, a Szolgáltató az utólagos fizetés lehetőségét a jövőre nézve jogosult bármikor egyoldalúan megszüntetni, és a szerződés további teljesítését illetőleg további szerződések megkötését előrefizetéshez vagy egyéb biztosíték adásához kötni.

6.8       Amennyiben a Felek az egyedi szerződésben az ÁSZF-től eltérően utólagos fizetésben állapodnak meg, a Szolgáltató a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % mértékű késedelmi kamatra jogosult, valamint a Szolgáltató jogosult az esedékes díj teljesítéséig a Megrendelő esetleges további megrendelésének teljesítését felfüggeszteni, megrendelését visszautasítani vagy a Megrendelővel szemben a továbbiakban előrefizetést kikötni.

6.9       Amennyiben a Megrendelő a megrendelt reklámok mennyiségére, időtartamára vagy egyéb feltétel teljesülésére tekintettel bármilyen díjkedvezményben részesült, azonban utóbb a kedvezmény alapját képező feltételt nem teljesíti, vagy egyértelműen megállapítható, hogy a feltételek már nem fognak teljesülni, akkor a Szolgáltató jogosult a kedvezmény mértékét arányosan csökkenteni vagy azt teljes egészében visszavonni és a megrendelt szolgáltatások teljes díját érvényesíteni.

7        Szavatosság, felelősség kizárása, korlátozása

7.1       A Szolgáltató szavatolja, hogy

 1. Magyarországon szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság, amely jogosult a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások nyújtására, és rendelkezik az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

7.2       A Megrendelő szavatolja, hogy

 1. a reklám tartalma a valóságnak megfelel;
 2. a reklám Szolgáltató általi megjelenítése harmadik személy jogát nem sérti;
 3. a reklám az alkalmazandó jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelel;
 4. a reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezte és az alapján a termék forgalomba hozható, illetőleg a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

7.3       A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az előző pontban rögzített szavatosságvállalások ellenére harmadik személy bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, beleértve azt az esetet is, ha valamely szervezet vagy hatóság bírságot vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a reklámmal összefüggésben, a Megrendelő köteles az igény kielégítéséért teljes körűen helytállni, valamint a Szolgáltató helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kárát teljes körűen megtéríteni. Ennek megfelelően a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a hatóságok/szervezetek vagy más harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.

7.4       A Szolgáltató nem felelős a reklám tartalmáért, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak és szakmai előírásoknak való megfelelőségéért, azonban jogosult bármely olyan reklám közzétételét megtagadni, amellyel kapcsolatban megítélése szerint a Megrendelő jelen ÁSZF-ben rögzített szavatosságvállalásai nem teljesülnek.

7.5       A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azokat a reklámokat, amelyek a Szolgáltató vagy partnerei arculatával, kommunikációs irányelveivel, üzleti érdekeivel ellentétesek, nem jelenteti meg, vagy a megjelenést azonnali hatállyal megszünteti. Ilyen esetben a Megrendelő – az arányos díjvisszatérítésen túlmenően – semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7.6       Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő/Reklámozó érdekkörében felmerülő bármely okból, illetőleg a Megrendelő szerződésszegése miatt gyakorolja elállási vagy felmondási jogát, a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az elállással illetőleg felmondással érintett, még nem teljesült megrendelés értékével egyező mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni.

7.7       A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért és az ezekkel összefüggő kárért, amely az általa rendelkezésre bocsátott anyagok hibájából vagy nem megfelelő minőségéből ered.

7.8       A Szolgáltató kizárja a felelősséget a reklám esetleges hibájából eredő károkért.

7.9       A Szolgáltató szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett reklám listaárának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a költségeket és a sérelemdíjat.

7.10    Ha a Szolgáltató lehetetlenülés, vis maior miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, abban az esetben a Szolgáltató a teljesítéssel arányos díjra jogosult. Lehetetlenülés, vis maior esetén a Szolgáltatót kártérítési felelősség nem terheli. Vis maiornak minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar, nyomdai leállás, az internet szolgáltatás hibája vagy járványhelyzet.

7.11    Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Szolgáltató mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt reklám nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen ÁSZF-ben meghatározott követelményeknek.

8        Titoktartás

8.1       A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot, információt az egyedi szerződés időbeli hatályától függetlenül bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, teszik számukra hozzáférhetővé vagy hozzák nyilvánosságra.

8.2       A Felek kötelezik magukat arra, hogy megtesznek minden, gazdálkodó szervezettől elvárható intézkedést, amely az üzleti titok megfelelő védelme és megőrzése érdekében szükséges.

8.3       Üzleti titoknak minősül minden, a Felek gazdasági tevékenységével, működésével, alkalmazottaival, ügyfeleivel, valamint a Szolgáltató által alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos adat és információ, a Felek közötti egyedi szerződési feltételeket is ideértve.

9        Adatkezelés

9.1       A Szolgáltató a szolgáltatásai megrendelésével vagy igénybevételével összefüggésben megismert vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

9.2       A személyes adatok kezelése a szerződés teljesítése illetőleg jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. Amennyiben az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges, arról a Szolgáltató külön tájékoztatást nyújt az érintett részére.

9.3       A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://erdmost.hu/hu/gdpr

10     Vegyes rendelkezések

10.1    A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt képviselő részére, az ott megjelölt elérhetőségre kerül megküldésre.

10.2    A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be.

10.3    A küldemények a kézbesítés módjától függően az alábbi napon minősülnek kézbesítettnek:

 1. Személyes átvétel esetén az átvétel napján.
 2. Tértivevényes postai küldemény esetében a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve, ha a tértivevény a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor a kézbesítés második megkísérlésétől számított ötödik munkanap.
 3. Ajánlott küldemény esetében a kézbesítés napja – ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanap.
 4. Faxüzenet esetében a sikeres továbbítás visszaigazolásának időpontja a kézbesítés napja.
 5. Elektronikus levél esetében a kézbesítési visszaigazoláson szereplő kézbesítési időpont, illetőleg (amennyiben a kézbesítés időpontja nem munkanapra esik) az azt követő első munkanap.
 6. A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

10.4    A jelen ÁSZF rendelkezései a közzétételt követő napon lépnek hatályba.

10.5    A jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

10.6    A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogvitáikra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

Érd, 2023. október 02.

melléklet:

 • egyedi szerződés (megrendelőlap) minta