ÉRD MÉDIACENTRUM

Nyereményjáték szabályzat

 

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) vonatkozik Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2030 Érd, Mária utca 1., cégjegyzékszáma: 13-09-104357, adószáma: 13544359-2-13) játékszervező és lebonyolítója által az alábbi médiafelületeken szervezett, egyes kis értékű tárgynyeremények Játékosok általi megszerzését eredményező nyereményjátékokra terjed (továbbiakban: Játék) a jelen Szabályzatban meghatározott feltételekkel.

 • ÉRD FM 101.3 (továbbiakban: Rádió)
 • Érdi Újság (továbbiakban: Újság)
 • erdmost.hu

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Játékszabályzatban részletezett, nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a Játék időtartama alatt visszavonja. A kizárás tényéről a szervező külön nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A Játékban az vehet részt, aki a Játékra történő felhívásban meghatározott határidőben a felhívásban meghatározott módon (jellemzően közösségi oldalakon vagy SMS útján) jelentkezik a Játékra, valamint elfogadja a jelen Játékszabályzatot a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt, továbbá megfelel a jelen Játékszabályzatban leírtaknak és nem kerül a Játékból kizárásra.

A Játék időtartama: Az egyedi Játékfelhívásban meghatározott időtartam. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játékfelhívásban rögzítettek szerint lehetséges.

Jelentkezés a játékra: A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a felhívásnak megfelelően jelentkeznek a Játékra a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok szükség szerint a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatók legyenek.
 • A Játékban – erre irányuló kérés felhívás esetén – azok vehetnek részt, akik a regisztrációs adataikat a Játék időtartamának végéig hitelesítik.
 • A Játék során feltett kérdésre a Játékosnak helyesen kell válaszolnia.
 • A jelen szabályzatban meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak nyereményjáték célú kezeléséhez történő hozzájárulás megadása és sorsolásig történő folyamatos fenntartása szükséges
 • Egy Játékos egy legfeljebb egyszer regisztrálhat a Játékba, és vehet részt a Játékban.
 • A Játékosok a jelentkezés során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • Azok a Játékra történő jelentkezések, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A nyeremény nyertesét/nyerteseit (Nyertes) a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek (pl. elszállítás) és kiadások a Nyertest terhelik. A Nyertes a nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a termék gyártójához és a nyereményt biztosító márkakereskedőhöz fordulhat. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítéséhez további személyes adatok megadását kérheti. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A szervező nem vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Amennyiben a Nyertes kiválasztására sorsolás útján kerül sor, a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik (RNG), vagy előre meghatározott szabályszerűséggel történő kiválasztással. A sorsolás nem nyilvános. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

A Nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy egyéb elérhetőségen értesítjük. A Játékos köteles együttműködni a szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a szervezőnél tehetők meg. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul köteles tájékoztatni a szervezőt az okirat személyes bemutatásával vagy postai beérkezésével. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti.

A jelen Játékban a személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok által a Játék során megadott adatok kezelője a Játék szervezője és lebonyolítója, azaz az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2030 Érd, Mária utca 1., cégjegyzékszáma: 13-09-104357, adószáma: 13544359-2-13), mint adatkezelő.

A Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat Szervező az alábbiakban szerint kezelje:

 • a Nyertesek kivételével a Játék lebonyolítása céljából a Játékosok által megadott adatokat a sorsolásig;
 • a Nyertesek vonatkozásában a Játék végét követő 60 napig kapcsolattartás, a Nyertes értesítése, továbbá a nyeremény kézbesítése céljából;
 • a Nyertesek név és e-mail cím adatait tartalmazó jegyzőkönyv és a számfejtéshez szükséges adatok vonatkozásában a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott (202-203.§) elévülési ideig megőrizze.

A nyereményjátékban való részvétellel, illetve a nyereményjátékra történő jelentkezéssel a játékosok jelen Szabályzatot elfogadják.

A nyereményjátékban való részvétel során a Játékosoknak lehetőségük van önkéntesen külön hozzájárulniuk ahhoz, hogy a Szervező reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést, valamint a Szervező saját vagy üzleti partnerei ajánlatait, szolgáltatásait tartalmazó, statisztikai adatképzést célzó kérdőíveket, a szolgáltatással való elégedettséget mérő e-mailt küldjön 5 a megadott e-mail elérhetőségre. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, a hozzájárulás visszavonását Szervezőhöz küldött postai vagy e-mail küldeménnyel az adatkezeles@erdmediacentrum.hu e-mail címen kezdeményezheti.

Szervező, mint adatkezelő a GDPR (2016/679 EU Rendelet) 15-18. cikk alapján bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, és hozzáférhet személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését a következő elérhetőségeken: 2030 Érd, Mária utca 1. címen vagy az adatkezeles@erdmediacentrum.hu e-mail címen.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1410) panaszt tenni, illetve bírósághoz (Szervező székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez) fordulni. A Szervező megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről kivéve, ha ezt a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat megváltoztatására. A Játékszabályzat elérhető a www. erdmost.hu felületen. Amennyiben valamely játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségről adatkezeles@erdmediacentrum.hu e-mail címre.