Pályázati felhívás - városi főépítész

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport, városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól (Ezt hozza a program, amikor nincs is már megbízás, mert a vezető önálló munkakör)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: -

Ellátandó feladatok:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően:

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben,
 • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend 8. §, illetve 10. §-ban,
 • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben,
 • Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került feltüntetésre.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Főépítészi Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (4) bekezdés a) pontjában előírt építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 4. §-ban meghatározott főépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 12. § (4) bek.)
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 5. §-ban meghatározott szakmai gyakorlat teljesítése
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata,
 • a főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést tartalmazó motivációs levél,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról,
 • pályázó nyilatkozata a legalább 8 éves szakmai gyakorlat meglétéről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 02. 08.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 01. 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§      Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: városi főépítész   

vagy

 • Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 02. 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2021. 01. 16.
 • Érdi Újság – 2021.
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. 01. 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
 • Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”
 • Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”