Állás: Intézményvezető (Pöttöm Sziget Bölcsőde)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A., illetve B. §-a alapján pályázatot hirdet a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör megnevezése: egyesített bölcsődék magasabb vezető

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott időre: 2022. március 1. napjától – 2027. február 28. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett, önállóan vezeti és képviseli a Pöttöm Sziget Bölcsődét, mint költségvetési szervet. Ennek keretében felelős a Pöttöm Sziget Bölcsőde által ellátott közfeladat (gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás formájában) jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Az intézményvezető ellátja különösen: a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetését, a szakmai munka szervezését, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes és gazdaságos végrehajtását, az intézmény szolgáltatásainak zavartalan, jogszabályi feltételek szerinti biztosítását, munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény alkalmazottai felett, felel az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program;
 • a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében e) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) számú EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott vezetőképzés teljesítését;
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez;
 • pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
 • pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Dunai Mónika nyújt a +36 23/522 304 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.)

vagy

Személyesen Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai csoportvezető részére (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.).

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban, valamint elektronikus úton ( vargane@erd.hu) kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/ERD-220-36/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője (jegyző) által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. február havi ülése.

A pályázat www.kozigallas.hu–n való közzétételének időpontja: 2021. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu:     2021. dec 6. napjától
 • Érdi Újság:        2021. december havi két első, 2022. január két első száma 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

 

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink

A megemlékezést az I. világháborús emlékműnél (Ófalu, Hősök tere) tartják május 29-én, 10 órakor. Megemlékező beszédet mond Dr. Csőzik László, Érd polgármestere.