Állás: törvényességi referens

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Csoport Törvényességi referens munkakör betöltésére. 

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Csoport Törvényességi referens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 18. pont

Ellátandó feladatok: 

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének biztosításában való közreműködés;
 • A hivatal szervezeti egységei által előkészített önkormányzati rendelet-tervezetek és előterjesztések törvényességi ellenőrzése, jogi hátterének vizsgálata;
 • Közgyűlési előterjesztések, önkormányzati rendelet-tervezetek, határozati javaslatok, beszámolók, tájékoztatók előkészítése;
 • Jogszabályfigyelés az önkormányzati rendeletek felsőbb szintű jogszabályokkal való összhangja érdekében, a helyi rendeletek hatályosulásának és jogszerűségének folyamatos vizsgálata, a helyi joganyag deregulációja;
 • Az országgyűlési, illetve a helyi önkormányzati választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi feladatok;
 • Önkormányzati társulások működésével kapcsolatos jogi és szervezési feladatok.
 • Szükség szerint a jogszabályok értelmezésével kapcsolatos segítségnyújtás a hivatal szervezeti egységeinek;
 • a Közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatos szervezési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 

 • Rendszerezett problémamegoldási képesség, 
 • Objektivitás, 
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
 • Motivációs levél
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 02. 14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 03.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 11

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2022.01. 19.
 • Érdi Újság – 
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 01. 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. 
 • Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-3/2022. feltüntetni szíveskedjen.