Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása. A házi segítségnyújtásban a gondozó feladata a gondozást igénybe vevő személyes higiénéjével kapcsolatos feladatok, a lakókörnyezetében végzett feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. (Szakképesítési követelmény: a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján )

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet szerint, valamint „cafeteria” és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008. (III.28.) rendelete alapján.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, Középfokú képesítés, Általános ápoló és asszisztens, Szociális gondozó ápoló

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • motivációs levél
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton Bános Beatrix részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vehetnek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érd.hu, ÉrdMost.hu,

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.22.