Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása. A házi segítségnyújtásban a gondozó feladata a gondozást igénybe vevő személyes higiénéjével kapcsolatos feladatok, a lakókörnyezetében végzett feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
(Szakképesítési követelmény: a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján )

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet szerint, valamint „cafeteria” és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008. (III.28.) rendelete alapján.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
– 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, Középfokú képesítés, Általános ápoló és asszisztens, Szociális gondozó ápoló

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.14. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton Bános Beatrix részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu,

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.18.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.21.