Állás: Olvasószolgálatos könyvtáros

A Csuka Zoltán  Városi Könyvtár pályázatot hirdet olvasószolgálatos könyvtáros álláshely betöltésére.

A alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd, Hivatalnok u. 12., illetve a könyvtár telephelyei

A munkakörbe tartozó, feladatok:

– közkönyvtári olvasószolgálatos feladatok ellátása,
– adminisztrációs feladatok ellátása (beiratkozással, kölcsönzéssel egyéb szolgáltatással kapcsolatosak),
– általános és szakirodalmi tájékoztatás nyújtása az olvasók számára nyitvatartási időben személyesen, illetve a könyvtár virtuális felületein,
– a rábízott gyűjteményterületek folyamatos fejlesztése, gondozása, a raktári rend fenntartása, részvétel a dokumentumok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában,
– részvétel a fiókkönyvtárak, a gyermekkönyvtár és a zenei gyűjtemény működtetésében,
– részvétel a könyvtár internetes szolgáltatásaival kapcsolatos feladatok ellátásában,
– részvétel a gyűjtemény gyarapításában: javaslattétel a beszerzésre,
– részvétel a tervszerű állományapasztásában: javaslat a dokumentumok selejtezésére, részvétel a törléssel kapcsolatos munkafolyamatokban,
– részvétel a gyűjteményhez tartozó digitális szolgáltatások működtetésében,
– részvétel a szakterületét érintő archiválási, digitalizálási és helyismereti munkafolyamatokban,
– részvétel a könyvtári rendezvények (könyvbemutatók, kiállítások, egyéb rendezvények) szervezésében és megvalósításában (általában délután, ill. a koraesti órákban),
– részvétel a könyvtár állományellenőrzési feladatainak ellátásában,
– a munkavállaló az olvasószolgálatból hiányzó munkatársakat – szükség szerint és az igényeknek megfelelően minden részlegben – helyettesíti,
– 3-4 hetente szombati ügyeletet tart, előzetes beosztás szerint.

A fentieken kívül a munkavállaló esetenként megbízható a jelen munkakörben meg nem határozott, az intézmény működésével kapcsolatban szükségessé váló – egyéb feladatok elvégzésével.

Illetmény és juttatások: A Munka Törvénykönyve szerint, az illetmény megállapítására vonatkozó 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, ill. a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– szakirányú felsőfokú végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és középfokú könyvtárosi végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– könyvtári szakmai gyakorlat,
– Szikla KIR ismerete,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

Elvárt kompetenciák:

– jó kommunikációs készség,
– csapatmunkára való képesség,
– jó kapcsolatteremtő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

– szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó elektronikus elérhetőségeit is,
– motivációs levél,
– szakmai képesítést igazoló okiratok másolata,
– 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a benyújtáskor elég annak igénylését  bizonyítani),
– bruttó bérigény megjelölése,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2024. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a könyvtárigazgató vagy az igazgatóhelyettes nyújt, a 06-23-365-470-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– email cím: igazgato@csukalib.hu

A pályázatok elfogadásáról és elbírálásáról a könyvtár igazgatója dönt.

A pályázati eljárás eredményéről valamennyi pályázót értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– www.erd.hu

– www.cszvk.hu

Sebestyénné Majchrowska Ewa
igazgató

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink