Állás: Szepes Gyula Művelődési Központ – igazgató

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ

igazgató

munkakörének betöltésére

 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

A betöltendő munkakör: igazgató

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2023. november 1-jétől 2028. október 31-éig.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető munkaviszonyának befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem biztosítja.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

a pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;

munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;

az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;

együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;

együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;

a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;

annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;

az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;

öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;

a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;

Munkabér és juttatások: a munkabér és egyéb juttatások megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak szerint, a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;

végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,

a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;

cselekvőképesség;

büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok, igazolások egyszerű másolata;

a jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;

szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység bemutatásával;

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás egyszerű másolata;

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;

pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, illetve annak bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, egy nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Mayer Péter, a Humán- szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője részére a mayer.peter@erd.hu e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni: művelődési központ intézményvezetői pályázat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Krisztina közművelődési ügyintéző nyújt a +36 23 522 349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság állásfoglalásának ismeretében, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

www.erd.hu honlapon: 2023. augusztus 4.

https://www.szepesmk.hu/ honlapon: 2023. augusztus 4.

A munkakör betöltésére vonatkozó további információk: Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó 208–211. § rendelkezései irányadók. A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink