A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Érd közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó.

Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26) Korm. rendelet szerint, valamint cafetéria és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának 17/2008. (III.28) rendelete alapján.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedéselemző, pszichológus, bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a Kjt.-ben meghatározott cselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
  • Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.06.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu  e-mail címen keresztül 380/2024/M azonosító szám és családsegítő munkakör megjelölésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu, https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/