Pályázat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetői munkakörének betöltésére

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

A társaság az ügyvezetői munkakör betöltésére határozatlan időre hirdeti meg a pályázatot, 3 hónap próbaidő kikötésével. A munkakör betöltésére a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezetőállású dolgozók munkaviszonyáról rendelkező jogszabályok, így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény az irányadók.

A munkáltatói jogkör gyakorlója:Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

A munkavégzés helye: a Társaság székhelye: 2030 Érd, Budai út 16–18. 

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2020. február 1. 

Munkakörébe tartozó feladatok: a társaság alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését, a szakmai tevékenységek szervezését, irányítását; az Érdi Újság, az Érd Most internetes portál, az Érd TV és az Érdi FM 101,3 rádió felelős szerkesztői feladatainak ellátása. 

Munkabér: a munkabér megállapítása a felek közötti megegyezés alapján történik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú humán és/vagy pénzügyi végzettség;
 • médiacégnél szerzett legalább egy éves vezetői tapasztalat;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • televíziós, menedzsment, gazdasági, pályázatírói tapasztalat.
 • számítógép-felhasználói ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a társaság hosszú távú működésére, gazdálkodására, valamint a műsorszolgáltatás tartalmi elemeire kiterjedő szakmai koncepció;
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
 • szakmai, vezetői elképzelések;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115. § rendelkezései illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §, valamint a 2009. évi CXXII. tv. rendelkezései az irányadók).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) címére történő megküldésével;
 • személyesen, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén (2030 Érd, Alsó utca 1.) zárt borítékban történő leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

A kiíró az alábbi dokumentumokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 • 2019. évi üzleti terv;
 • 2013–2018. évi mérlegbeszámoló;
 • hatályos társasági szerződés.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkacsoport előtti személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása szükség szerinti személyes meghallgatást követően a 2020. évi januári alapítói ülésen (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésén) történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink