Állás: csoportvezető (Pályázati Csoport)

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pályázati Csoport csoportvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátandó feladatok:

 • Hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítése, lebonyolításban közreműködés, projektmenedzseri feladatok
 • a nyertes VEKOP, KÖFOP-VEKOP, és KEHOP projektek lebonyolításában való közreműködés, koordinálás, projektmenedzseri feladatok
 • Modern Városok Program keretében:
 • Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményrendszerének fejlesztési programjában szereplő projektek,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projekt,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének projektjei,
 • Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése projekt
 • kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, szakmai megvalósítókkal, illetékes minisztériumokkal
 • a projektekhez kapcsolódó beszámolók, kifizetési kérelmek, módosítási igények, támogatási szerződés módosítások benyújtása, kommunikációs feladatok
 • a város fejlesztési programjainak kidolgozásában és végrehajtásában közreműködés
 • a Pályázati Csoport vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett végzettség, elsősorban gazdaságtudományi, vagy     társadalomtudományi területen szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  európai uniós, hazai és egyéb (pl. nemzetközi) pályázatok elkészítésében, lebonyolításában  szerzett tapasztalat,

§         projektmenedzseri szakmai tapasztalat,

§         vezetői tapasztalat,

§         angol, vagy német nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldási képesség,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

§         motivációs levél

§  a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Kertész Orsolya személyzeti vezető nyújt, a 06-23-300-340-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: Pályázati csoportvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu  – 2019. január 15.

§         Érdi Újság – 2019. január 16.

           A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
 • Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ;
 • Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”

 

 

   

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink