Pályázati felhívás - Közbeszerzési Csoport Közbeszerzési Csoportvezető

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda Közbeszerzési Csoport Közbeszerzési Csoportvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátandó feladatok:

Az EU támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzése. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárásainak, szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatását végző szaktanácsadók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet képviselők által készített dokumentumok közbeszerzési szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás Közbeszerzési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel. Közbeszerzési Csoport vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett végzettség, elsősorban gazdaságtudományi, vagy     társadalomtudományi területen szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési szakmenedzser vagy közbeszerzési szakközgazdász végzettség,
 • OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés,
 • közigazgatásban, közbeszerzés területen szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldási képesség,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         87/2019. (IV.23.)Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

§         motivációs levél

§  a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak az Érd MJV Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 02. 08.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 01. 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-/220-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési csoportvezető [MB1] 

vagy

 • Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 02. 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2021. 01. 16.
 • Érdi Újság – 2021.
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. 01. 16.

 

        

          

 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
 • Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ;
 • Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”