Pályázat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.) igazgató munkakörének betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 2021. május 2. – 2026. május 1.

A munkakör megnevezése: igazgató

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
 • együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
 • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
 • öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
 • a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;
 • a pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján történő feladatellátás;
 • az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Javadalmazás és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint megkötött munkaszerződés alapján kerül megállapításra.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • szakirányú felsőfokú végzettség;
 • cselekvőképesség;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény laptevékenységének megfelelő feladatkörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
 • büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú egyetemi végzettség;
 • intézményvezetői tapasztalat;
 • angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi mentesülés esetén a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • szakmai és vezetési program;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt a +36 23 522 300-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere címére (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Körmöczi Józsefné részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezését: Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói pályázat.

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a benyújtási határidő lejártát követő következő ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének április havi rendes ülése.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: a www.erd.hu honlapon, valamint a www.szepesmk.hu honlapon 2021. február 5. napjától folyamatosan.