Pályázat szakterületi vezető munkakör betöltésére

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda szakterületi vezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
1.sz. melléklet 32. pont

Ellátandó feladatok:
•    városfejlesztési, üzemeltetési és beruházási feladatok szervezése, koordinálása, felügyelete;
•    közlekedési, útügyi és forgalomtechnikai feladatok egyeztetése, koordinálása, végrehajtásuk felügyelete;
•    városi víz-csatorna, felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos koncepciók előkészítése, vízügyi igazgatási feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítési eljárások koordinálása, végrehajtásuk felügyelete;
•    energiaügyi feladatok szervezése, felügyelete;
•    az iroda feladatkörével kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítése és a döntések végrehajtásában közreműködés;
•    az iroda feladatkörébe tartozó városi beruházások, fejlesztések, pályázatok előkészítésének, lebonyolításának szervezése, felügyelete; beszerzések során az igényfelmérés, piackutatás, becsérték megállapítás feladatainak irányítása, szerződések előkészítése, ellenőrzése; közbeszerzési eljárás esetén együttműködés az eljárásban részt vevőkkel, műszaki szakmai állásfoglalás, javaslat készítése
•    az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az iroda feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése;
•    az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek, önkormányzati intézmények vagyonüzemeltetési, állagmegőrzési, karbantartási feladatainak szervezése, irányítása és felügyelete, gondnoksági feladatok koordinálása, ellenőrzése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:
 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus  szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. 
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•    Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    beruházások műszaki tervezésében, kivitelezésében való jártasság,
•    vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett gyakorlat,
•    közigazgatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat
Elvárt kompetenciák: 
         Rendszerezett probléma-megoldási képesség, 
         Objektivitás, 
         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, 
•    iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, 
•    motivációs levél,
•    a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
•    pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
•    a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. május 12. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 04.
A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-18/2021., valamint a munkakör megnevezését: szakterületi vezető 
vagy
    Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 11.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•    www.erd.hu – 2021. április 04.  
•    Érdi Újság
•    facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. április 04.

         
           A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
•    A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
•    A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. 
•    Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ; 
•    Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”