Pályázat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetői beosztás ellátására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város polgármestere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: a 77/1993. (V. 12.) számú kormányrendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évig terjedő – 2021. május 24. – 2026. május 23. – határozott időre

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • vezeti az intézményt,
 • felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,
 • gondoskodik az intézmény törvényes működésének biztosításáról,
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét,
 • gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról,
 • gondoskodik az intézményt érintő szerződések elkészítéséről, előkészítéséről,
 • gyakorolja a jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működőszolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Érd városára vonatkozó helyismeret,
 • városi közterület-fenntartás irányítása terén szerzett tapasztalat,
 • költségvetési szerv vezetése terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • legalább 5 év nagyobb szervezet irányításában szerzett vezetői tapasztalat;
 • a minőségirányítás területén szerzett tapasztalat;
 • szervezetek működtetésének racionalizálásában és hatékonyság-növelésében szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2021. május 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.)                       

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/ERD-220-5/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője nyújt a +36 23 522 391-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. április havi rendes ülése.

A pályázat www.kozigallas.hu-n való közzétételének időpontja: 2021. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.