Építéshatósági Ügyintéző

Pályázati felhívás – Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság – szolgálati Iroda, Hatósági Csoport Építéshatósági Ügyintéző munkakör betöltésére.
Hasonló tartalmaink:

 

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosság – szolgálati Iroda,

Hatósági Csoport
Építéshatósági Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:

-          Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen:

-          Ellátja az építési-, az összevont-, a bontási-, a használatbavételi-, a fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának meghosszabbításával, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról

-          Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

-          Ellátja a főépítészi csoport települést érintő területrendezési tervek, valamint a szomszédos települések fejlesztéssel és szabályozással kapcsolatos feladatokat

-          Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat.

-          Az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések betartásáról.

-          Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-          építéshatósági ügyintéző- döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

§  Magyar állampolgárság,

§  Cselekvőképesség,

§  Büntetlen előélet,

§  egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

§  alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat

§  Közigazgatási szakvizsga

§  Informatikai ismeretek

§  Építésügyi vizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

§  végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. 04. 09.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 03. 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető nyújt, a 23/522-300 (236-os mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§      Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-4/2018.., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 04. 08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  www.erd.hu – 2018.02.23.

§  Érdi Újság –

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

§  A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Címkék