Jogi- Hatósági Ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánn pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Lakosság – Szolgálati Iroda, Hatósági Csoport  Jogi- Hatósági Ügyintéző munkakör betöltésére. 

Hasonló tartalmaink:

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 14. pont szerinti feladatok ellátása

Ellátandó feladatok: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az államigazgatási hatósági ügyek:

-          Helyi településrendezési és építési követelmények, valamint önkormányzati rendeletben megállapított helyi természetvédelem szakkérdésekben szakhatósági állásfoglalások kialakítása, különösen:

o   telekalakítási engedélyezési eljárásban,

o   vonalas létesítmények engedélyezési eljárásában,

o   sajátos építmények engedélyezési eljárásában,

o   külön jogszabály szerinti nem építésügyi engedélyezési eljárásokban.

-         Településképi kötelezési ügyekben az alapeljárás lefolytatása.

-        A járásközponti jegyző, mint általános elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó

ügyekben a fellebbezések saját hatáskörben történő kivizsgálása, illetve a

felterjesztések tervezeteinek elkészítése. A keresetlevelek felterjesztése másodfokú

építésügyi hatóság útján közigazgatási és munkaügyi bíróság felé.

-          Építésügyi és eljárási bírságok kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

§  Magyar állampolgárság,

§  Cselekvőképesség,

§  Büntetlen előélet,

§  Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképezettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Államigazgatásban hatósági területen eltöltött gyakorlat

§  Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

§  végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 29.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet, a Lakosság – Szolgálati Iroda irodavezetője nyújt, a 23/522-318-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§   Postai úton, a pályázatnak  Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943- 20/2017., valamint a munkakör megnevezését: jogi-hatósági ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  www.erd.hu – 2017. 12.11.

§  Érdi Újság –

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

§  A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  • A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Címkék

kerdoiv_banner