Intézményvezető

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az Érdi Szivárvány Óvodába Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus 21-éig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Hegesztő u 2-8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabályokban előírt munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt, a 06/23-522-345-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ), vagy
 • Személyesen Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/3943/3/2017, valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus, intézményvezetői megbízással

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó intézmény vezetésére vonatkozó programja átadásra kerül harminc napos határidővel véleményezésre az intézmény nevelőtestülete, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve részére.

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A véleményező testületek véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2017. március 01.
 • Érdi Újság – 2017. március 08.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny – 2017. április
 • www.kozigallas.hu – 2017. március 01.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot mellékletekkel együtt kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani.

Címkék